TAXATIE AUTO

1. Uitgave en Hosting

1.1. De website www.peugeot.nl (hierna 'de Website' genoemd) wordt uitgegeven door PEUGEOT Nederland N.V. (hierna 'PEUGEOT' genoemd),gevestigd aan de Lemelerbergweg 12, 1101 AJ, Amsterdam

1.2. De Website wordt gehost door PSA GROUPE..

2. Algemeen

2.1. De toegang tot en het gebruik van de Website zijn onderworpen aan de voorliggende algemene gebruiksvoorwaarden (hierna 'de Voorwaarden' genoemd) en de geldende wetten en/of reglementen. Toegang tot en gebruik van de Website impliceert dat de Gebruiker de Voorwaarden integraal aanvaardt, zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van alle andere voorwaarden.Voor meer informatie omtrent uw persoonsgegevens verwijzen wij u graag naar ons Privacy - & Cookiesbeleid.

2.2. PEUGEOT behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden, de toegang tot de Website en de inhoud ervan te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. Bij elk bezoek aan de Website moet de Gebruiker zich aan deze wijzigingen houden. Deze wijzigingen zijn tegenstelbaar aan de Gebruiker bij elke toegang tot de Website. PEUGEOT beveelt de Gebruikers dan ook aan om de Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

2.3. In deze Voorwaarden wordt onder 'Gebruiker' verstaan elke persoon die gebruik maakt van de Website of een van de diensten aangeboden op de Website.

2.4. Indien de Gebruiker contact wil opnemen met PEUGEOT betreffende het gebruik van de Website, kan hij hier klikken of een e-mail sturen naar enzo.vandongen@ext.mpsa.com .

2.5. Het feit dat PEUGEOT zich op een gegeven moment niet beroept op een bepaling van de Voorwaarden, kan niet opgevat worden als een verzaking om zich later te beroepen op deze bepaling.

3. Intellectuele Eigendom

3.1. De Website en alle daarmee verbonden rechten, de merken, logo's, grafische vormen en ontwerpen, beelden, foto's, animaties, video's, teksten en andere tekens op de Website zijn de exclusieve eigendom van (de filialen van) PEUGEOT , zijn partners en/of van derden die PEUGEOT toestemming hebben gegeven deze elementen te gebruiken

Deze elementen zijn creaties die beschermd zijn door het intellectuele eigendomsrecht en meer bepaald door het auteurs recht, wetgeving op het gebied van -, tekeningen- en , modellen en het merkenrecht.

Zij mogen dientengevolge, niet geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, gebruikt of afgebeeld, zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van PEUGEOT. Deze handelingen, die een schending van auteursrechten en/of het recht op tekeningen en modellen en/of het merkenrecht vormen, zijn onrechtmatig, en worden in sommige gevallen als een strafbaar feit beschouwd dat bestraft kan worden met boetes of gevangenisstraf in overeenstemming met de geldende wetgeving .

3.2. Het afdrukken van pagina's is enkel toegelaten voor privégebruik.

3.3. PEUGEOT laat de Gebruikers van de Website toe om screensavers, wallpapers en andere documenten van de Website te downloaden voor strikt privé gebruik.

4. Hyperlinks

4.1. Het maken van een hyperlink naar de homepage van de Website, bij uitsluiting van elke andere URL, is toegelaten indien deze link geen schade toebrengt aan PEUGEOT en zonder tegenbericht van PEUGEOT. Een hyperlink maken naar een andere (binnen)pagina van de website daarentegen is verboden, tenzij PEUGEOT vooraf zijn uitdrukkelijke toestemming hiervoor geeft.

4.2. PEUGEOT kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites waarmee de Website gelinkt is via hyperlinks of gelijk welke andere links.

4.3. De Website kan één of meerdere links bevatten naar andere websites. Deze links staan louter informatief op de Website en PEUGEOT biedt hieromtrent geen enkele garantie. De aanwezigheid van links houdt geen enkel akkoord of goedkeuring in vanwege PEUGEOT met betrekking tot de inhoud of gebruik van deze andere websites.

5. aansprakelijkheid

5.1. De Gebruikers maken gebruik van de Website op eigen verantwoordelijkheid. PEUGEOT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik van de Website door de Gebruikers, in overtreding met deze Voorwaarden. PEUGEOT wijst alle aansprakelijkheid in dit verband af en biedt geen enkele garantie met betrekking tot de diensten die via de Website beschikbaar worden gesteld.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website niet zo te gebruiken dat dit gebruik schade zou kunnen berokkenen aan derden of aan PEUGEOT, meer bepaald door valse of lasterlijke informatie in te voeren.

5.2. PEUGEOT kan evenmin de voortdurende, foutloze en ononderbroken beschikbaarheid van de Website en al zijn functies garanderen, noch de onmiddellijke herstelling van fouten, noch de volledige afwezigheid van virussen of enig ander schadelijk element op de Website en de infrastructuur waarop de Website wordt aangeboden.

Er kunnen zich tijdelijke restricties voordoen wegens technische problemen zoals onderbrekingen op het netwerk, programmeerfouten, hardwareproblemen, enz. PEUGEOT behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de Website te allen tijde te onderbreken voor onderhoud en updates.

PEUGEOT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) geleden wegens deze tijdelijke restricties, noch in verband met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken.

5.3. De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het bijwerken van hun hardware en software, en van hun toegang tot het internet. De Gebruikers moeten met name hun toestellen beschermen tegen elke vorm van aanval of besmetting door virussen en malware en/of pogingen tot hacking, aangezien PEUGEOT in deze gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld.

6. Inhoud en Informatie

6.1. De informatie en afbeeldingen op de Website zijn gebaseerd op de technische gegevens van de voertuigmodellen, die gelden op het moment dat ze online worden geplaatst of dat de verschillende pagina's van de Website worden bijgewerkt. PEUGEOT behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing, wijzigingen aan te brengen wat betreft modellen, uitrusting, kenmerken, prijzen en beschikbaarheid.

Bepaalde modellen en items afgebeeld op de Website kunnen ook licht verschillen van de werkelijke toestand. De afgebeelde kleuren geven slechts een algemeen idee van de werkelijke kleuren en zijn vooral afhankelijk van de scherminstellingen van de Gebruiker. Tenzij anders vermeld, zijn getoonde opties en accessoires verkrijgbaar tegen betaling van een toeslag.

6.2. In geval van eventuele fouten wijst PEUGEOT alle aansprakelijkheid af, aangezien geen enkele vermelding op de Website de beschikbare informatie bij de leden van het officiële Peugeot-net kan vervangen.

Bepaalde modellen, uitrustingen of kleuren kunnen tijdelijk niet beschikbaar zijn door verstoring van de voorziening door bepaalde leveranciers. De verkooppunten staan ter beschikking van de Gebruiker voor nadere toelichting.

7. Nietigheid

De nietigheid, het vervallen of de onuitvoerbaarheid van enige bepaling of een onderdeel van enige bepaling van deze Voorwaarden, leidt in geen geval tot de nietigheid van het geheel van de Voorwaarden. De geheel of gedeeltelijk nietige, vervallen of onuitvoerbare bepaling zal als ongeschreven worden beschouwd.

PEUGEOT verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere bepaling die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie vervult.

8. Toepasselijk recht en Bevoegde rechtbanken

De geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht en vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Amsterdam.

In geval van een geschil over de interpretatie of de uitvoering van deze Voorwaarden wordt door het Nederlandse recht bepaald welke rechtbank bevoegd is. Als u consument bent, zal op grond van Europese wetgeving in ieder geval de rechtbank in het arrondissement van uw woonplaats bevoegd zijn.